Outokumpu Stainless AB

Bakgrund

Outokumpu hanterar varje år över 700 ton med 70%-ig fluorvätesyra, vilket tillsammans med Salpetersyra används vid betning av rostfritt stål i deras fabriker. Fluorvätesyra består av den frätande Vätejonen (H+) och den giftiga Fluoridjonen (F). Fluorvätesyra (HF) i en så hög koncentration som 70% penetrerar omedelbart vår vävnad och väl inne i vår kropp sönderfaller den i den frätande vätejonen och den giftiga fluoridjonen. Fluoridjonerna binder sig till bl.a. kalcium och rubbar på så sätt funktioner hos de vitala organen med bland annat risk för hjärtstopp.

Kundens behov 

Det primära behovet hos Outokumpu är att i största möjliga mån säkerställa att anställda och även entreprenörer på besök i fabriken ska ha en medvetenhet och förståelse för fluorvätesyra och dess egenskaper. Det är viktigt att alla som vistas i lokalerna vet hur man skyddar sig genom rätt Personlig SäkerhetsUtrustning (PSU) samt hur man hanterar stänk eller spill och hur man agerar vid en olycka. Detta för att förhindra allvarlig skada på arbetsplatsen. Personal på Outokumpu skall känna sig trygga med att de har den bästa PSU och första hjälpen utrustningen som finns på marknaden.

Genomförande 

Medical Care System genomför löpande utbildning i kemiska risker samt hantering av första hjälpen produkter vid incidenter, i första hand Hexafluorine. Hexafluorine®lösning är en sköljvätska som oskadliggör den frätande syran och kapslar in den toxiska fluoridjonen i fluorvätesyran. Samtliga utbildade erhåller efter avklarad utbildning ett unikt passerkort som skall visas upp vid inpassering till riskområden, detta säkerställer att personalen som är där har fått erforderlig utbildningen för att hantera farliga kemikalier.

Resultat

Efter många år av tätt samarbete mellan Medical Care System MCS AB och Outokumpu Stainless AB har personalen idag en hög förståelse i säker hantering av kemiprodukter och bättre riskbedömningar. Kombinationen rätt första hjälpen produkter och regelbundet återkommande utbildningar har lett till att allvarliga konsekvenser helt kunnat undvikas. Det som tidigare varit en olycka är idag bara en incident.

Similar Posts